Basisonderwijs

 ’t Tijdloze Uur een werkboek voor de Groepsleerkracht de Remedial Teacher in het
basisonderwijs en andere onderwijsinstellingen’een atmosfeer van Welzijn en Flow in de klas’
Centraal thema van de methode ’t Tijdloze Uur is dat het kind op een directe en creatieve wijze beeldend vorm kan geven aan de intuïtieve expressie van zijn eigen belevings-wereld.
Door toepassing door de leerkracht van de oefeningen als les ontstaat een sfeer van welzijn in de klas.De groepsleerkracht behoeft zelf geen kunstenaar te zijn. De pedagogische opleiding is hiervoor voldoende.
De vertrouwensrelatie tussen groeps-leerkracht en kinderen kan zich hierdoor versterken.
De oefeningen in ’t Tijdloze Uur dragen bij aan een grotere voldoening in de beroepsuitoefening van de leerkracht als mediator naar het kind in de taak van cultuuroverdracht.
Aanbod individueel of gezamenlijke oefeningenDe 22 aangeboden beeldende oefeningen kunnen zowel individueel als gezamenlijk uitgevoerd worden door twee of meer kinderen.
Er is relatief weinig beeldend materiaal voor nodig. De oefeningen hebben als gevolg dat kinderen gemakkelijker leerstof opnemen en integreren. Toename van het cognitieve intelligentie vermogen. Toename van cognitieve vermogens van het kind. Zie hiervoor als voorbeeldoefening: de ‘Kleiwissel’

'Kringoefening in gymzaal van een basisschool'
‘Kringoefening in gymzaal van een basisschool’

 

Deze beeldende methode, met kunst niet als doel maar wel als educatief instrument, is voor de groepsleerkracht én de remedial teacher een gemakkelijk toepasbaar en effectief onderwijsmiddel.

Doelgroepen / toepassing vindt plaats in:

  • Basisonderwijs door groepsleerkrachten en Remedial Teachers en in tevens in het (v)mbo, havo en vwo.
  • Opleiding Kunstenaars&Co te Amsterdam waar kunstenaars opgeleid worden om in het basisonderwijs gastdocentschappen te geven. Daar kunnen vaste aanstellingen uit voortkomen: ‘Kunstenaars voor de klas
  • Opleidingen begeleiders van moeilijk opvoedbare kinderen bij ASTRA / voormalig Boddaert Stichting.

 

klei uitwisselen en voelen met gesloten ogen

De relatie tot stress en conflictsituaties in je klas 

Gebeurtenissen via de media, alle moderne digitale bezigheden als met de mobiele telefoon en laptop, de clubjes die veel kinderen volgen en regelmatig de druk van het leren zelf, op school en/of bij huiswerk, maken dat kinderen regelmatig verschillende kenmerken van stress vertonen.
Het kind wordt, met name via de media, net als volwassenen, geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van milieu en maatschappij en staat voor de opgave daaraan zin en vorm te geven in de bewuste keuzes in de realisatie van hun leven.

 

Stress bij kinderen is een factor die de leeroverdracht in sterke mate blokkeert / het creëert ook stress voor de groepsleerkracht
Het gedrag van een kind in stress is door volwassenen niet altijd even makkelijk te traceren. Vooral in een begin fase. Stress ondermijnt de ontwikkeling van genoemde vertrouwensrelatie tussen het kind en de volwassene of groepsleerkracht. Stress drukt zich vaak in een afwijkend gedrag uit. Jonge kinderen zijn overmatig gevoelig en daarmee kwetsbaar voor stress aangezien hun zenuwstelsel/hersenen nog niet volgroeid is. De door stress aangerichte schade veroorzaakt in mindere of meerdere mate de groei tot een volgroeid volwassen mens. De weerbaarheid van een onvolgroeid kind is minder groot.

De oefeningen in dit boek maken het mogelijk de stress in het gedrag via lichte en speelse lichamelijke inspanning van het kind, via ontlading te verminderen en als gevolg daarvan tot ontspanning te komen.
Hierdoor alleen al zal de ontwikkeling van het kind als geheel en daarmee impliciet zijn of haar cognitieve leervermogen positief beïnvloed worden. Stress is een slechte raadgever voor het cognitieve leervermogen.

Jongen, groep 4, simultane tekenbeweging met gesloten ogen in opperste concentratie.

Via het uitwisselen van basale zintuiglijke gevoelservaringen ontstaat communicatie en sociale interactie. Door zowel groep -als solo oefeningen in de klas toe te passen wordt het lichaamsgevoel van het kind in balans gebracht.
Dit kan tevens bij het kind verbetering geven van de algehele geestelijke basis van het kind met als gevolg een gedrag van uit meer zelfvertrouwen en een toename van creativiteit. Dit toont zich veelal in een verbetering van leerprestaties op cognitief niveau.

De methode ’t Tijdloze Uur is het resultaat van 42 jaar les ervaring van Michiel met zowel kinderen, jong volwassenen als met volwassenen in Nederland en andere landen.
Ook ontvingen begeleiders werkzaam aan de Stichting ASTRA, voorheen Boddaert genoemd, trainingen van uit de methode ’t Tijdloze Uur die ze met succes doorgeven aan de kinderen die ze begeleiden in hun groepen.

Speciale aandacht van de groepsleerkracht voor ‘beeldtaal’ gevoeligheid en competentie van de jongen
Alle oefeningen bevorderen tevens het concentratie- en visualisatie vermogen van het kind via het proces van integratie via de hersenbrug tussen de linker- en rechter hersenhelft, gelet op de specifieke simultane handbewegingen bij de oefeningen via diverse tekenbewegingen! Dit geldt natuurlijk zowel voor meisjes als jongens. Toch speelt er iets speciaal bij jongens!

Specifiek: de verbeeldingskracht bij jongens
Jongens die echter een moeilijk gedrag vertonen, wat nog al eens voorkomt op de basisschool en in het vmbo en mbo, zijn vaak gemakkelijk aanspreekbaar voor deze oefeningen. Door wetenschappelijk onderzoek gestaafd blijken jongens over het algemeen sterker ‘beeldgevoelig’ zijn dan meisjes en daardoor makkelijker leren dan door het woord. Wat voor meisjes eerder het ‘woord’ is blijkt voor jongens eerder de ‘verbeeldingskracht‘ goed aanspreekbaar te zijn. Het  gedrag van jongens veranderd in vele gevallen zeer positief tijdens en nadat de oefeningen uitgevoerd worden.

‘de Kleiwissel’ intuïtief voelend vormen en communiceren. Het kleiobject is zojuist overhandigd met gesloten ogen. Het voorste meisje heeft haar linker hand nog open staan van het ontvangen. Het overhandigen alleen al is een belevenis voor de kinderen, afgezien van alle andere fasen van dit beeldende proces.

Groepsleerkrachten van basisscholen en andere instituten voor kinderen als in buurthuizen, collega’s beeldende docenten en studenten van mij en ik zelf constateerden dit vele malen. In mbo en vmbo opleidingen waar vaak moeilijkheden in gedrag bij jongens geconstateerd worden begint de leiding en de docenten dit wezenlijke kenmerk bij jongens vaker te zien en waarderen in een andere benadering van het aanbieden en de behandeling van de leerstof.

Een atmosfeer van Welzijn en Flow in de klas
Het zal duidelijk zijn dat het voorkomen en of oplossen van stress in welke zin dan ook door de groepsleerkracht het gevoel van welzijn sterk  bevordert in de klas.
Het zal de kwaliteit van lesoverdracht en de zogenaamde les-flow en het les plezier voor de groepsleerkracht doen toenemen.
Bovendien worden er door regelmatig deze oefeningen te geven bij cognitieve vakken als rekenen en taal betere prestaties geleverd hetgeen niet onbelangrijk is.

Groepsleerkracht die zelf met gesloten ogen mee tekent met de kinderen van zijn eigen groep 7/8 Basisschool. Deze les werd door Michiel begeleid.   Zelf meedoen door de groepsleerkracht in een les met beeldend oefeningen van uit beweging en intuïtie is bevorderlijk voor de vertrouwensband tussen kinderen en groepsleerkracht. Dit kan ook wanneer de groepsleerkracht helemaal alleen de les geeft. Advies is dat pas na een aantal keren gedaan te hebben eens te proberen.